PRESENTACIÓ
 
DELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL POPULART
Article 2
Els fins de l’associació són:
1. Donar suport a artistes plàstics i artesans de vàlua, ajudant a divulgar la seva obra.
2. Facilitar el gaudi dels treballs artístics per l’enriquiment personal immaterial que se’n deriva, lluny de qualsevol interès especulatiu econòmic.
3. Reivindicar els valors de l'art del nostre temps, així com de l’artesania de qualitat i de l’art popular i denunciar, quan s'escaigui, la inconsistència, la vacuïtat i l'esnobisme d'algunes manifestacions mal anomenades d'art contemporani.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
1. Ajuda als artistes i artesans, preferentment als insuficientment coneguts pel públic i poc reconeguts en els àmbits culturals, a professionalitzar-se, a donar a conèixer la seva obra, en la mesura de les possibilitats de l'associació, en l'àmbit nacional i internacional, mitjançant
la promoció, organització i realització d'exposicions d'obres artístiques i altres activitats culturals encaminades a difondre el seu treball,
la convocatòria de premis, beques, certàmens, simposis, etc. 
l'edició de publicacions, 
la incidència en els mitjans de comunicació, 
la presència a les xarxes socials digitals, 
etc.
2. Promou el debat i genera opinió crítica sobre els paradigmes i les manifestacions de l'art actual, així com sobre les seves implicacions socials, les prioritats de les polítiques culturals, l'eficàcia i eficiència dels recursos públics esmerçats, etc. i adopta una actitud de denúncia pública quan és pertinent.
3. Promou, organitza i, si s'escau, duu a terme activitats encaminades a la millora de l'educació estètica i artística de la població en general, i en particular dels joves i infants. Per a aconseguir-ho, col•labora amb entitats educatives formals i no formals, de tots els nivells educatius.
4. Col·labora amb les institucions públiques i amb altres entitats sense afany de lucre en la consecució dels seus objectius. Fomenta, en aquest sentit, el treball en xarxa. 
5. Realitza totes aquelles altres activitats que tinguin per finalitat assolir els fins esmentats de l'associació.
6. En totes les seves activitats queda exclòs tot ànim de lucre.
Tornar...